Hafan / Newyddion

deall gwahaniaethau: 1800 RPM vs 3600 RPM generaduron

deall gwahaniaethau: 1800 RPM vs 3600 RPM generaduron

Tabl Cynnwys

Generator – Mae'r enw ei hun yn creu delweddau o bŵer a dibynadwyedd. Mae'r peiriannau anhygoel hyn wedi bod yn brif gynheiliad mewn diwydiant, busnesau a chartrefi, gan ddarparu cyflenwad di-dor o bŵer yn ystod blacowts.

Daw generaduron mewn gwahanol feintiau, mathau a dyluniadau i weddu i wahanol ofynion. O eneraduron cludadwy ar gyfer teithiau gwersylla i eneraduron diwydiannol ar ddyletswydd trwm ar gyfer swyddi ar raddfa fawr, mae yna gynhyrchydd i gyd-fynd â'ch holl anghenion. Fodd bynnag, ar wahân i faint a math, un agwedd sy'n cael effaith sylweddol ar berfformiad a chymhwysiad generadur yw ei gyflymder, wedi'i fesur mewn chwyldroadau y funud (RPM).

Daw hyn â ni at graidd ein trafodaeth – y gwahaniaeth rhwng generaduron 1800 RPM a 3600 RPM. Yn yr erthygl hon, mae BISON yn edrych yn agosach ar eu dylunio, adeiladu, a y dechnoleg sy'n eu gyrru. Byddwn hefyd yn trafod eu ceisiadau priodol, lefelau effeithlonrwydd ac gofynion cynnal a chadw.

Felly, gadewch i ni fynd yn syth i lawr i ddirgelwch generaduron 1800 a 3600 RPM.

Generaduron 1800 rpm yn erbyn 3600 rpm

Gwahaniaethau allweddol rhwng generaduron 1800 RPM a 3600 RPM

RPM a'i effaith ar berfformiad generadur

Mae RPM, neu chwyldroadau y funud, yn fesur o ba mor gyflym y mae injan generadur yn cylchdroi. Mae RPM yn effeithio'n uniongyrchol ar allbwn pŵer y generadur, amlder, lefel sŵn, hyd oes ac effeithlonrwydd tanwydd.

Allbwn pŵer

Mae generaduron yn gyfleus iawn pan fydd toriad pŵer neu pan fydd angen pŵer wrth gefn. Fodd bynnag, y peth olaf rydych chi ei eisiau yw generadur na all drin eich anghenion pŵer.

Mae allbwn pŵer generadur yn dibynnu ar ei gyflymder a'i trorym. Wrth i gyflymder y generadur gynyddu, cynhyrchir mwy o strôc pŵer y funud, gan arwain at fwy o drydan.

Os oes angen generadur arnoch i fodloni toriadau pŵer achlysurol neu anghenion pŵer tymor byr, mae generadur pŵer uchel gyda RPM uchel yn ddewis da. Fodd bynnag, os oes angen generadur arnoch i ddiwallu'ch anghenion pŵer hirdymor, mae generadur RPM is yn ddewis gwell.

Fel rheol gyffredinol, mae Mae generaduron 3600 RPM yn tueddu i gael allbwn pŵer uwch o gymharu â 1800 o gynhyrchwyr RPM.

amledd

Mae amlder y trydan a gynhyrchir gan eneradur yn uniongyrchol gysylltiedig â'i gyflymder cylchdro. Yng Ngogledd America, yr amledd safonol yw 60Hz ac mae'r generadur yn gweithredu ar 3600 RPM. Ar y llaw arall, mewn ardaloedd lle mae'r amledd safonol yn 50Hz, megis Ewrop, mae generaduron yn rhedeg ar 1800 RPM.

Lefel y sŵn

Os ydych chi erioed wedi bod o gwmpas generadur, rydych chi'n gwybod y gall fod yn eithaf swnllyd. Mae lefel sŵn generadur yn uniongyrchol gysylltiedig â'i gyflymder.

Wrth i gyflymder siafft yr injan gynyddu, mae lefel y sŵn hefyd yn cynyddu. Os oes angen generadur arnoch ar gyfer digwyddiadau awyr agored dan do neu dawel fel priodasau neu wersylla, byddwch chi eisiau generadur sŵn isel. Yn ogystal, mae generaduron rpm isel yn rhedeg yn fwy diymdrech ac yn llai tebygol o orboethi.

Yn gyffredinol, mae generaduron 1800 RPM yn dawelach na generaduron 3600 RPM.

oes generadur

Yn gyffredinol, mae generaduron 1800 RPM yn para'n hirach o gymharu â 3600 o gynhyrchwyr RPM. Mae cyflymder arafach yn lleihau traul ar gydrannau injan, gan ymestyn oes gyffredinol yr injan.

effeithlonrwydd tanwydd

Mae gwahanol RPMs hefyd yn effeithio ar faint o danwydd a ddefnyddir gan y generadur. Bydd generadur sy'n rhedeg ar RPM uwch yn defnyddio mwy o drydan na generadur sy'n rhedeg ar RPM is. Mae hyn oherwydd wrth i gyflymder injan gynyddu, mae'r defnydd o danwydd hefyd yn cynyddu.

Mae generadur rpm isel yn fwy effeithlon o ran tanwydd, gan arbed arian i chi yn y tymor hir. Os ydych chi'n bwriadu defnyddio'ch generadur yn aml, yna mae generadur 1800 RPM yn ddewis doeth.

Gwahaniaethau Dylunio ac Adeiladu

Mae gan ddylunio ac adeiladu generaduron 1800 a 3600 RPM oblygiadau sylweddol o ran eu cost, a'u hanghenion cynnal a chadw.

Cost

Yn nodweddiadol mae gan gynhyrchwyr 1800 RPM bedwar polyn yn yr eiliadur, tra bod gan 3600 o gynhyrchwyr RPM ddau bolyn. Mae generadur 1800 RPM yn ddrytach na'i gymar 3600 RPM oherwydd y polion ychwanegol yn yr eiliadur. Mae hyn oherwydd eu maint mwy, cydrannau trymach, a'r defnydd o ddeunyddiau mwy gwydn.

Cynnal a Chadw

Mae generaduron 1800 RPM yn dueddol o fod angen gwaith cynnal a chadw llai aml, oherwydd eu bod yn rhedeg yn fwy hamddenol ac nid ydynt yn blino mor gyflym. Gall hyn arwain at gostau gweithredu is dros oes y generadur.

Cymwysiadau o 1800 RPM a 3600 RPM generaduron

Gadewch i ni nawr archwilio'r defnyddiau penodol ar gyfer generaduron 1800 RPM a 3600 RPM.

1800 RPM generaduron

Oherwydd eu lefelau sŵn is a'u hoes hirach, mae generaduron 1800 RPM yn aml yn cael eu ffafrio ar gyfer cymwysiadau sydd angen defnydd parhaus, hirdymor. Maent yn ddewis poblogaidd ar gyfer cymwysiadau diwydiannol, lle mae'r generadur yn rhedeg am gyfnodau estynedig, ac mae dibynadwyedd a gwydnwch yn hollbwysig.

Ym maes generaduron disel, mae gofynion effeithlonrwydd a chynnal a chadw isel generaduron 1800 RPM yn eu gwneud yn addas ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau, yn amrywio o generaduron cludadwy bach ar gyfer gwersylla a digwyddiadau awyr agored i ddefnydd ar raddfa fawr mewn lleoliadau masnachol a diwydiannol.

Mae'r generaduron hyn hefyd yn cael eu defnyddio'n gyffredin mewn sefyllfaoedd byw oddi ar y grid, gan ddarparu ffynhonnell ddibynadwy o bŵer mewn lleoliadau anghysbell. At hynny, mae rhai generaduron 1800 RPM wedi'u cynllunio ar gyfer pŵer cartref neu drydan oddi ar y grid, gan gynnig dyluniad cryno sy'n caniatáu gosod a gweithredu'n hawdd.

3600 RPM generaduron

Ar y llaw arall, mae generaduron 3600 RPM, gyda'u hallbwn pŵer uwch a chost is, yn cael eu defnyddio fel arfer ar gyfer cymwysiadau sydd angen cyflenwad pŵer tymor byr, ysbeidiol. Fe'u canfyddir yn aml mewn lleoliadau preswyl, gan ddarparu pŵer wrth gefn brys yn ystod cyfnodau segur.

Oherwydd eu gweithrediad cyflym a'r allbwn pŵer uchel canlyniadol, mae generaduron 3600 RPM yn addas ar gyfer cymwysiadau sy'n gofyn am swm sylweddol o bŵer dros gyfnod byr. Mae hyn yn eu gwneud yn ddelfrydol i'w defnyddio mewn offer a chyfarpar mewn safleoedd adeiladu neu fel ffynonellau pŵer wrth gefn mewn lleoliadau masnachol lle gall ymyriadau pŵer arwain at golledion sylweddol.

Sut ydych chi'n dewis yr RPM cywir ar gyfer eich generadur?

Mae dewis yr RPM cywir ar gyfer eich generadur yn hanfodol i gael y gorau o'ch buddsoddiad. Os nad oes gennych yr RPM cywir, gall eich generadur orboethi a niweidio ei hun. Gall RPM anghywir achosi i'ch generadur fod yn llai effeithlon o ran tanwydd ac yn dueddol o draul. Wrth ddewis rhwng y ddau fath hyn o generaduron, mae'n hanfodol ystyried eich anghenion pŵer, gwydnwch, cyllideb ac ati.

  • Mae angen eich pŵer: Y peth cyntaf i'w ystyried yw eich gofynion pŵer. Faint o bŵer sydd angen i chi ei gynhyrchu? Darganfyddwch gyfanswm y watedd sydd ei angen ar yr holl offer neu gyfarpar rydych chi'n bwriadu ei redeg ar y generadur. Os yw eich anghenion pŵer yn uchel, efallai y byddai generadur 3600 RPM yn fwy addas. I'r gwrthwyneb, ar gyfer gofynion pŵer is, dylai generadur 1800 RPM fod yn ddigon.
  • Eich cyllideb: Daw RPMs gwahanol gyda phwyntiau pris eraill. Wrth gyllidebu ar gyfer generadur, ystyriwch y gost gychwynnol a'r treuliau parhaus. Er bod generaduron 3600 RPM yn gyffredinol yn llai costus ymlaen llaw, gall generaduron 1800 RPM gynnig gwell gwerth yn y tymor hir oherwydd eu bod yn para'n hirach ac angen llai o waith cynnal a chadw.
  • Gofynion amlder: Yn dibynnu ar eich lleoliad a'r math o offer sy'n cyflenwi pŵer, efallai y bydd angen generadur arnoch sy'n cynhyrchu trydan ar 50 Hz neu 60 Hz. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis generadur sy'n cwrdd â'ch gofynion amledd - 3600 RPM ar gyfer 60Hz a 1800 RPM ar gyfer 50Hz.
  • Lefel y sŵn: Os ydych chi'n defnyddio generadur mewn ardal breswyl neu unrhyw le â chyfyngiadau sŵn, efallai y byddai generadur 1800 RPM, sy'n adnabyddus am redeg yn dawelach, yn ddewis gwell.
  • Cludadwyedd: Os oes angen i chi symud eich generadur yn aml, ystyriwch ei faint a'i bwysau. Yn gyffredinol, mae generaduron 3600 RPM yn llai, yn ysgafnach, ac yn fwy cludadwy na generaduron 1800 RPM.
  • Hyd y cais: A oes angen generadur arnoch ar gyfer toriadau pŵer achlysurol neu anghenion pŵer hirdymor? Os oes angen generadur arnoch ar gyfer defnydd tymor byr, ysbeidiol, efallai y bydd generadur 3600 RPM yn ddelfrydol. Ar gyfer defnydd parhaus, hirdymor, gall generadur 1800 RPM fod yn fwy addas oherwydd ei wydnwch a'i ddibynadwyedd.

Casgliad

I grynhoi, mae gan gynhyrchwyr 1800 RPM a 3600 RPM eu manteision unigryw eu hunain ac maent yn addas ar gyfer gwahanol gymwysiadau. Wrth ddewis rhwng y ddau fath hyn o eneraduron, ystyriwch ffactorau megis gofynion pŵer ac amlder, lefelau sŵn, cyllideb, hygludedd, anghenion cynnal a chadw, ac effeithlonrwydd tanwydd. Trwy werthuso'r agweddau hyn yn ofalus, gallwch wneud penderfyniad gwybodus sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

Yn gyffredinol, mae generaduron 1800 RPM yn dawelach, yn fwy gwydn, ac yn effeithlon o ran tanwydd, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer defnydd parhaus, hirdymor mewn cymwysiadau diwydiannol neu amgylcheddau byw oddi ar y grid. Mae generaduron 3600 RPM, ar y llaw arall, yn cynnig allbwn pŵer uwch a chost is, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau pŵer uchel tymor byr, megis pŵer wrth gefn brys yn ystod toriad pŵer neu bweru offer ac offer ar safleoedd adeiladu.

I'r rhai sydd yn y busnes o werthu generaduron, mae BISON yn weithiwr proffesiynol cyflenwr generadur bencadlys yn Tsieina sydd wedi ymrwymo i ddarparu generaduron dibynadwy o ansawdd uchel yn unol ag anghenion amrywiol cwsmeriaid. Rydym yn cynnig generaduron 1800 RPM a 3600 RPM, gan roi ystod eang o opsiynau i chi sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau. Rydym yn eich gwahodd i gysylltu â ni i drafod eich cynlluniau prynu ac archwilio sut y gallwn eich helpu i ddiwallu anghenion pŵer eich cwsmeriaid yn effeithiol ac yn effeithlon.

Swyddi Mwyaf Poblogaidd

CWESTIYNAU?
CYSYLLTWCH Â NI HEDDIW.

prynu?

Swyddi cysylltiedig

Cynhyrch perthnasol

set generadur disel 2
Generadur diesel

Set Generadur Diesel

Cynhyrchydd Gasolin Pwerus wedi'i Oeri gan Aer - Man Tarddiad Paramedr Cynnyrch: Brand Zhejiang, Tsieina (Tir mawr)

Methu â chael digon?

Tanysgrifiwch i gael cynigion unigryw a diweddariadau ar newydd-ddyfodiaid