Cyflenwyr a Gwneuthurwyr Pwmp Dŵr Tsieina Proffesiynol

Archwiliwch ddyfodol eich busnes gyda phympiau dŵr o ansawdd uchel gan BISON China. Mae ein galluoedd cynhyrchu uwch, mesurau rheoli ansawdd llym, ac ymdrechion ymchwil a datblygu parhaus yn sicrhau bod ein pympiau dŵr yn perfformio'n well na'n cystadleuwyr o ran gwydnwch ac effeithlonrwydd. Mae gan bympiau dŵr BISON amrywiaeth o fodelau a swyddogaethau. Yn ogystal â modelau confensiynol, mae ganddynt hefyd bympiau pwysedd uchel, pympiau carthffosiaeth, pympiau haearn bwrw, ac ati, a all ddiwallu'ch anghenion busnes yn eang. Cysylltwch â ni heddiw i brofi manteision niferus ein pympiau dŵr sy'n arwain y diwydiant.

Dechreuwch eich busnes cyfanwerthu pwmp dŵr Tsieineaidd o hyn ymlaen.

Pwmp Dwr BISON

Profwch yr ystod pwmp BISON eithriadol, ein modelau gwerthu gorau isod. Mae peirianneg arloesol BISON yn sicrhau gweithrediad hawdd, cynnal a chadw isel a gwydnwch hirhoedlog, gan ei wneud yn ddewis cyntaf ar gyfer datrysiadau trosglwyddo dŵr effeithlon.

peiriant pwmp dŵr 6
Pwmp Dŵr Diesel

Peiriant Pwmp Dwr

Mae'r gost cynnal a chadw ar gyfer pympiau dŵr diesel yn is na math gasoline Y dŵr disel

pympiau tanc dŵr 6
Pwmp Dŵr Diesel

Pympiau Tanc Dŵr

1 Mae ein pympiau dŵr disel wedi'u pecynnu'n safonol gan flwch carton cryf gyda phren haenog i fyny

pwmp dŵr bach 1
Pwmp Dŵr Gasoline

Pwmp Dwr Bach

Traed Anti dirgryniad cryf ffatri cyflenwr euraidd Alibaba a gydnabyddir gan 8220 CE ISO9001 8221 a

pwmp chwistrellu tanwydd disel 1
Pwmp Dŵr Diesel

Pwmp Chwistrellu Tanwydd Diesel

Mae'r pympiau dŵr disel yn fwy effeithlon o ran tanwydd Mae'r pympiau dŵr sy'n cael eu gyrru gan ddiesel yn hawdd

pwmp tanwydd disel 3
Pwmp Dŵr Diesel

Pwmp Tanwydd Diesel

Rydym yn gwneud profion peiriant 100 i sicrhau'r perfformiad da Rydym yn ffatri felly ni

pwmp modur diesel 1
Pwmp Dŵr Diesel

Pwmp Modur Diesel

 1. Compact cludadwy
 2. Economaidd dibynadwy a gwydn
 3. Amser rhedeg hir 8211 hyd at

Pam dewis BISON?

ffatri

ALLWAITH FFATRI

Mae BISON yn darparu cynhyrchion o ansawdd uchel a gwasanaeth proffesiynol gyda phris y ffatri.

ansawdd

ANSAWDD RHAGOROL

Pob cynnyrch gyda gwarant o 1 flwyddyn o leiaf. Gallwn addasu i chi i ddiwallu'ch anghenion.

gwasanaeth

7/24 GWASANAETH ÔL-WERTHIANT

Ymateb ar unwaith am 24 awr ar-lein. Bydd ein rheolwr gwerthu yn ymateb i chi cyn gynted â phosibl.

Darganfyddwch fwy AMDANOM NI neu CYSYLLTWCH Â NI i drafod eich gofynion penodol.

Cwestiynau Cyffredin

gofyn unrhyw beth i ni

Mae pwmp dŵr yn gydran fecanyddol bwerus sy'n cael ei bweru gan injan diesel. Mae'n tynnu dŵr o ffynhonnell, fel afon, llyn, neu ffynnon, ac yna'n defnyddio grym yr injan i bwmpio'r dŵr i'r lleoliad dymunol. Gan eu bod wedi'u cynllunio'n benodol i drin cyfeintiau enfawr o ddŵr yn iawn, mae'r pympiau hyn yn ddelfrydol ar gyfer ystod o gymwysiadau lle mae angen cyfraddau llif uchel.

Mae pympiau dŵr disel yn gweithio trwy broses syml. Dyma ddadansoddiad o'u gweithrediad:

 • Hylosgi Tanwydd: Mae tanio'r tanwydd gan yr injan pwmp yn arwain at ffrwydradau rheoledig sy'n darparu ynni mecanyddol.
 • Cylchdro Crankshaft: Mae'r egni mecanyddol yn cael ei drosglwyddo i'r crankshaft, sy'n cylchdroi o ganlyniad.
 • Symudiad impeller: Mae'r impeller, peiriant gyda llafnau crwm sy'n cynhyrchu grym allgyrchol, yn cael ei symud gan gylchdro'r crankshaft.
 • Sugno Dŵr: Mae dŵr yn cael ei gymryd i mewn i'r pwmp gan gymeriant, sy'n aml ynghlwm wrth bibell neu bibell, tra bod y impeller yn cylchdroi.
 • Gollwng Dwfr: Trwy allfa rhyddhau, mae grym allgyrchol y impeller yn gyrru'r dŵr allan o'r pwmp fel y gellir ei ddanfon i'w leoliad arfaethedig.

Gellir pennu'r gyfradd llif a'r pwysau gofynnol yn seiliedig ar ffactorau megis maint y bibell, hyd, newidiadau drychiad, ac anghenion penodol eich cais. Ymgynghorwch â'n tîm gwerthu am gymorth i bennu'r manylebau priodol.

Er y gall rhai pympiau fod yn ddigon hyblyg i drin cymwysiadau lluosog, mae'n hanfodol sicrhau bod y pwmp yn bodloni gofynion pob cais. Ymgynghorwch â'n tîm gwerthu i benderfynu a all un pwmp ddiwallu'ch anghenion neu a oes angen pympiau lluosog.

Y Canllaw Cynhwysfawr i Brynu Pympiau Dŵr gan BISON

Cynnwys

Mae BISON yn deall y gall dewis y pwmp dŵr cywir fod yn dasg heriol. Dyna pam rydym wedi creu'r canllaw manwl hwn i'ch helpu i wneud penderfyniad gwybodus a dod o hyd i'r pwmp perffaith ar gyfer eich busnes.

Chwe Ffactor Hanfodol i'w Hystyried Wrth Brynu Pwmp Dŵr

Byddwn nawr yn ymdrin â phopeth o ddeall y gwahanol fathau o bympiau i nodi eich gofynion penodol, gwerthuso deunyddiau pwmp, perfformiad, a chynnig ychwanegion pwmp. Gadewch i ni gloddio'n ddyfnach!

Mathau o Bympiau Dŵr

Mae BISON yn arbenigo mewn cynhyrchu pedwar math o bympiau dŵr, pob un wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau penodol:

 • Pympiau Gwasgedd Uchel: Mae'r pympiau hyn wedi'u cynllunio i gyflenwi dŵr ar bwysau uchel, gan eu gwneud yn addas ar gyfer ymladd tân, dyfrhau a phrosesau diwydiannol sydd angen cyflenwad dŵr pwysedd uchel.
 • Pympiau Sbwriel: A elwir hefyd yn bympiau sbwriel, mae'r pympiau hyn wedi'u cynllunio i drin dŵr sy'n cynnwys solidau a malurion, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer safleoedd adeiladu, tynnu dŵr llifogydd, a chymwysiadau heriol eraill.
 • Pympiau Cemegol: Wedi'i gynllunio ar gyfer trin hylifau cyrydol a sgraffiniol, defnyddir pympiau cemegol mewn amrywiol ddiwydiannau, megis prosesu cemegol, trin dŵr gwastraff, a gweithgynhyrchu fferyllol.
 • Pympiau Carthffosiaeth: Mae'r pympiau hyn wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer pwmpio carthffosiaeth a dŵr gwastraff, gan eu gwneud yn addas ar gyfer cymwysiadau preswyl, masnachol a dinesig.

Pympiau Diesel vs Gasoline

Un o'r prif benderfyniadau y bydd angen i chi ei wneud wrth brynu pwmp dŵr yw p'un a ydych am ddewis pwmp diesel neu gasoline. Dyma rai ffactorau i'w hystyried:

 • Effeithlonrwydd Tanwydd: Mae peiriannau diesel yn tueddu i fod yn fwy effeithlon o ran tanwydd na pheiriannau gasoline, a all arwain at arbedion cost dros amser.
 • Allbwn Power: Yn gyffredinol, mae pympiau diesel yn darparu mwy o trorym a phŵer, gan eu gwneud yn addas ar gyfer cymwysiadau dyletswydd trwm.
 • Lefel Sŵn: Mae injans gasoline fel arfer yn dawelach nag injans disel, a all fod yn ystyriaeth bwysig ar gyfer ardaloedd preswyl neu ardaloedd sy'n sensitif i sŵn.
 • Cynnal a Chadw: Yn aml mae angen cynnal a chadw llai aml ar beiriannau diesel o gymharu â pheiriannau gasoline.

Dewis y Maint a'r Cynhwysedd Cywir

Wrth ddewis pwmp dŵr, mae'n hanfodol ystyried y maint a'r gallu sydd eu hangen ar gyfer eich cais penodol. Bydd ffactorau fel cyfradd llif, gofynion pwysau, a'r math o hylif sy'n cael ei bwmpio i gyd yn dylanwadu ar eich penderfyniad. Gall ein tîm gwerthu gwybodus eich helpu i bennu maint a chynhwysedd pwmp priodol yn seiliedig ar eich anghenion.

Dewis y Deunydd Cywir

Gall y deunyddiau a ddefnyddir wrth adeiladu'r pwmp effeithio ar ei wydnwch, ymwrthedd cyrydiad, ac addasrwydd ar gyfer rhai hylifau. Mae BISON yn cynnig dau opsiwn deunydd sylfaenol ar gyfer pympiau dŵr:

 • Pympiau Haearn Bwrw: Mae pympiau haearn bwrw gwydn a chost-effeithiol yn addas ar gyfer gwahanol gymwysiadau ond gallant fod yn agored i gyrydiad.
 • Pympiau Alwminiwm: Mae pympiau alwminiwm ysgafn a gwrthsefyll cyrydiad yn addas ar gyfer cymwysiadau preswyl a dyletswydd ysgafn lle mae pwysau a hygludedd yn ffactorau pwysig.

Gall ein tîm gwerthu gwybodus eich helpu i benderfynu ar yr opsiwn deunydd gorau yn seiliedig ar eich gofynion a'ch cais penodol.

Deall Effeithlonrwydd Pwmp

Mae effeithlonrwydd pwmp yn cyfeirio at faint o ynni sydd ei angen i symud cyfaint penodol o hylif. Bydd pympiau effeithlonrwydd uwch yn defnyddio llai o ynni, gan arwain at gostau gweithredu is. Wrth ddewis pwmp, ystyriwch y raddfa effeithlonrwydd a'r arbedion cost posibl dros amser.

Nodweddion Ychwanegol ac Ategolion

Y tu hwnt i'r manylebau sylfaenol, mae yna nodweddion ac ategolion ychwanegol a allai fod yn bwysig eu hystyried ar gyfer eich cais penodol. Mae rhai o'r rhain yn cynnwys:

 • Dewisiadau Rheoli: Mae rhai pympiau yn dod ag opsiynau rheoli uwch, megis monitro o bell neu reoli cyflymder amrywiol, ar gyfer mwy o effeithlonrwydd a rhwyddineb defnydd.
 • System Selio: Mae systemau selio gwahanol yn cynnig lefelau amrywiol o amddiffyniad rhag gollyngiadau a halogiad. Yn gyffredinol, mae morloi mecanyddol yn fwy gwydn a dibynadwy na morloi pacio traddodiadol.
 • Amddiffyn Pwmp: Gall dyfeisiau fel falfiau lleddfu pwysau ac amddiffyniad rhediad sych helpu i atal difrod pwmp ac ymestyn ei oes.

gwneuthurwr blaenllaw pympiau dŵr o ansawdd uchel

BISON yn a gwneuthurwr blaenllaw pympiau dŵr o ansawdd uchel yn Tsieina. Gyda blynyddoedd o brofiad ac arbenigedd, rydym wedi ymrwymo i ddarparu'r cynhyrchion a'r gwasanaethau gorau posibl i'n cleientiaid. Mae ein pympiau dŵr wedi'u cynllunio ar gyfer amrywiol gymwysiadau, gan gynnwys defnydd amaethyddol, diwydiannol a domestig. Rydym yn ymfalchïo yn ein dyluniadau arloesol a'n gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf.

Gobeithiwn fod y canllaw hwn wedi rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud penderfyniad gwybodus wrth brynu pympiau dŵr o'n ffatri. Trwy ddewis ein ffatri fel eich cyflenwr pwmp dŵr, byddwch yn elwa o:

 • Cynhyrchion o ansawdd uchel wedi'u cynllunio ar gyfer perfformiad a dibynadwyedd
 • Prisiau cystadleuol i wneud y mwyaf o'ch elw
 • Opsiynau addasu i fodloni gofynion penodol
 • Cefnogaeth ôl-werthu gynhwysfawr, gan gynnwys cymorth technegol a gwarant

Mae ein tîm gwerthu ymroddedig yn barod i'ch cynorthwyo i osod archeb a darparu unrhyw gefnogaeth ôl-werthu angenrheidiol. I ddechrau, cysylltwch â ni gyda'ch gofynion, a byddwn yn darparu dyfynbris manwl ac amser arweiniol. Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi a helpu eich busnes i lwyddo!

CWESTIYNAU?
CYSYLLTWCH Â NI HEDDIW.

Methu â chael digon?

Tanysgrifiwch i gael cynigion unigryw a diweddariadau ar newydd-ddyfodiaid