Hafan / Newyddion

Sut i gynnal a chadw'r pwmp dŵr?

Sut i gynnal a chadw'r pwmp dŵr?

Tabl Cynnwys

Os yw'r pwmp dŵr yn cael ei ddefnyddio o dan y rheoliadau gweithredu, yn gyffredinol mae llai o fethiannau o fewn 2 flynedd. Ond rhaid ei gynnal yn ôl yr angen. Mae Bison yn cynnig pympiau dŵr gan gynnwys pwmp dŵr disel ac pwmp dŵr gasoline. Defnyddir y pympiau hyn mewn llawer o wahanol systemau, gan gynnwys hybu dŵr, trin carthffosiaeth, a chludo dŵr. Er bod gan bympiau dŵr ddefnyddiau gwahanol, mae cynnal a chadw pympiau dŵr yn debyg. 

Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio ffyrdd effeithiol o gynnal pwmp dŵr, gan ei gadw mewn cyflwr gweithio rhagorol ac atal problemau posibl. P'un a oes gennych bwmp ffynnon breswyl neu bwmp allgyrchol diwydiannol, bydd yr awgrymiadau cynnal a chadw hyn yn eich helpu i ymestyn ei oes a chynnal gweithrediad effeithlon.

Pwmp dŵr disel 4 modfedd

Sut i wirio cyn i'r pwmp dŵr weithio?

Mae archwiliadau rheolaidd yn hanfodol ar gyfer nodi unrhyw arwyddion o draul neu ddifrod yn gynnar. Dyma beth ddylech chi edrych amdano yn ystod archwiliad pwmp:

 1. Gwiriwch y bolltau troed a sgriwiau cyplu y pwmp dŵr a'r peiriant pŵer. Os ydyn nhw'n rhydd neu'n cwympo i ffwrdd, tynhau nhw.
 2. Cylchdroi'r cyplydd neu'r pwli i wirio a yw rhan gylchdroi'r pwmp yn hyblyg. Ar yr adeg hon, gallwch hefyd arsylwi a oes unrhyw wrthrychau tramor yn disgyn i'r pwmp.
 3. Gwiriwch a yw'r olew iro yn y dwyn yn lân ac yn briodol
 4. Gwiriwch gyflwr ffisegol y system, gan gynnwys impelwyr, morloi, Bearings, falfiau, ac ati.
 5. Gwiriwch y mesurau amddiffynnol megis cydrannau trydanol, ffiwsiau, ac ati.

Cynnal a chadw pwmp dŵr

Er ein bod yn argymell arbenigwr pwmp proffesiynol i wneud gwaith cynnal a chadw cynhwysfawr. Ond gallwch chi wneud rhai pethau i sicrhau bod y pwmp yn gweithio'n effeithlon a lleihau'r risg o fethiant. Gall canfod problemau posibl yn gynnar trwy gynnal a chadw pympiau helpu i atal atgyweiriadau costus neu ailosodiadau. Mae cynnal a chadw rheolaidd yn cadw pympiau i redeg yn effeithlon, gan arbed ynni a lleihau costau gweithredu, tra'n ymestyn oes pwmp ac atal methiant cynamserol. pwmp dŵr disel

Glanhau'r Pwmp

Dros amser, gall malurion a gwaddodion gronni yn y pwmp, gan arwain at lai o effeithlonrwydd. Mae glanhau'r pwmp yn rheolaidd yn hanfodol ar gyfer y perfformiad gorau posibl. Dilynwch y camau hyn i lanhau'ch pwmp dŵr:

 1. Datgysylltwch y cyflenwad pŵer i'r pwmp.
 2. Tynnwch y tai pwmp a impeller.
 3. Defnyddiwch frwsh meddal neu frethyn i lanhau'r impeller, tai a chydrannau eraill. Gallwch ddefnyddio gasoline i lanhau elfen hidlo carburetor a gasoline.
 4. Cael gwared ar unrhyw falurion neu waddod sydd wedi cronni.
 5. Rinsiwch y cydrannau â dŵr glân.
 6. Ailosodwch y pwmp a sicrhewch ffit diogel.

Iro

Mae angen iro priodol i leihau ffrithiant ac atal gwisgo rhannau symudol yn gynamserol. Gwnewch gais iraid i'r Bearings pwmp, siafft, a rhannau symudol eraill fel y nodir.

Ar ôl defnyddio'r gasoline pedwar-strôc neu bwmp dŵr disel am 40-50 awr, dylid disodli'r olew crankcase. Os na ddefnyddir y pwmp am amser hir, gellir ei gychwyn a'i redeg am 5-10 munud bob 20-30 diwrnod. Bydd hyn yn iro'r cydrannau trawsyrru ac yn atal cyrydiad.

Monitro Perfformiad Pwmp

Mae monitro perfformiad eich pwmp dŵr yn eich galluogi i ganfod unrhyw annormaleddau neu aneffeithlonrwydd yn brydlon. Os byddwch yn sylwi ar unrhyw un o'r arwyddion hyn, mae'n hanfodol ymchwilio a mynd i'r afael â'r mater yn brydlon i atal difrod pellach. Cadwch olwg am y dangosyddion canlynol:

 • Newidiadau mewn pwysedd dŵr neu gyfradd llif
 • Sŵn neu ddirgryniadau anarferol
 • Mwy o ddefnydd o ynni

Cynnal Cyflenwad Dŵr Glân a Digonol

Gall ansawdd a ffynhonnell y dŵr a gyflenwir i'r pwmp effeithio'n sylweddol ar ei berfformiad a'i hirhoedledd. Mae'n bwysig i:

 • Sicrhewch fod y cyflenwad dŵr yn lân ac yn rhydd o falurion neu halogion.
 • Gosodwch hidlwyr neu hidlwyr priodol i atal malurion rhag mynd i mewn i'r pwmp.
 • Glanhewch neu ailosodwch hidlwyr yn rheolaidd yn ôl yr angen
 • Ar ôl defnyddio'r pwmp dŵr, tynnwch y pibellau dŵr a'r ffitiadau mewn pryd. Dylai'r dŵr sy'n weddill y tu mewn i'r pibellau dŵr a'r pwmp gael ei ddraenio.

Casgliad

Mae cynnal a chadw priodol yn allweddol i sicrhau hirhoedledd a gweithrediad effeithlon eich pwmp dŵr. Trwy archwilio, glanhau, iro a monitro ei berfformiad yn rheolaidd, gallwch atal problemau, lleihau amser segur, ac ymestyn oes eich pwmp. Cofiwch ddilyn canllawiau'r gwneuthurwr a cheisio cymorth proffesiynol pan fo angen. Trwy ofalu am eich pwmp dŵr, gallwch chi fwynhau cyflenwad dŵr dibynadwy a di-dor am flynyddoedd i ddod.

Fel un o'r prif gyflenwyr pwmp dŵr yn Tsieina, rydym yn eich croesawu'n gynnes i bwmp dŵr swmp cyfanwerthu a wneir yn Tsieina yma o'n ffatri. Mae'r holl gynhyrchion o ansawdd uchel a phris cystadleuol.

Swyddi Mwyaf Poblogaidd

CWESTIYNAU?
CYSYLLTWCH Â NI HEDDIW.

prynu?

Swyddi cysylltiedig

sut i lanhau injan fach

Trwy ddarllen yr erthygl hon, byddwch yn dod i ddeall cymhlethdodau glanhau'ch injan fach a sut y gall y gwaith cynnal a chadw rheolaidd hwn gadw'ch injan i redeg ar ei orau.

Darllen Mwy>

Methu â chael digon?

Tanysgrifiwch i gael cynigion unigryw a diweddariadau ar newydd-ddyfodiaid